การขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง

การขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง

“ธุรกิจ Start up ในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งค่อยๆเติบโตและเติบโตอย่างรวดเร็วและธุรกิจท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆ เริ่มจากเป็นเจ้าของทำคนเดียวจนขยับขยายมีลูกจ้างในการทำงานมากขึ้น เมื่อเรามีลูกจ้าง สิ่งที่เราต้องเริ่มคำนึงถึงการจดทะเบียนลูกจ้างนายจ้างเพราะหากละเลย อาจจะมีความผิดในการทำงานเกิดขึ้นได้”

งั้นวันนี้เรามาดูกันว่า การจดทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างเป็นอย่างไรบ้าง

การขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการจ้างงาน
กรณีไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้างในเวลาและเงื่อนไข ที่กฏหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1.แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน6เดือน)
3.สำเนารับรองใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ (ภ.พ.09)
4.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
5.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(นายจ้าง)
6.รูปถ่ายที่เห็นป้ายชื่อกิจการ
7.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
8.หนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี