การจำหน่ายหนี้สูญ

การจำหน่ายหนี้สูญ

    “หนี้สูญ (Bad Deb) หมายถึง ลูกหนี้ที่ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้ และได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี”

การจำหน่ายหนี้สูญ

การจำหน่ายหนี้สูญ แบ่งได้ 3 กรณี

1.กรณีที่ 1 ลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 200,000บาท

1.1 มีการทวงถามหนี้โดยทำเป็นหนังสือทวงถามหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และยังไม่ได้รับชำระหนี้

1.2 มีหลักฐานการคำนวนค่าใช้จ่ายในการฟ้องที่แสดงว่าไม่คุ้มกับยอดหนี้ที่ได้รับชำระ

2. กรณีที่ 2 ลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

2.1 ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานและปรากฏลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เพราะ

  • ลูกหนี้เสียชีวิต , หายสาบสูญ และ ไม่มีทรัพย์สินในการชำระหนี้
  • ลูกหนี้เลิกกิจการและมีเจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมด อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้

2.2 ต้องมีการฟ้องศาล

  • กรณีมีการฟ้องร้องศาล

บริษัทจะตัดหนี้สูญได้เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้วและศาลมีคำสั่งรับคำขอรับขำระหนี้นั้นแล้ว

  • กรณีลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย

บริษัทจะตัดหนี้สูญได้เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้วหรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องหรือในคดีที่ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายและศาลมีคำสั่งรับคำขอรับขำระหนี้นั้นแล้ว 

3. กรณีที่ 3 ลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 2,000,000 บาท

3.1 ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานอย่างชัดเจนและปรากฏลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เพราะ

  • ลูกหนี้เสียชีวิต , หายสาบสูญ และ ไม่มีทรัพย์สินในการชำระหนี้
  • ลูกหนี้เลิกกิจการและมีเจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมด อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้

3.2 ต้องมีการฟ้องศาล

  • กรณีมีการฟ้องร้องศาล

บริษัทจะตัดหนี้สูญได้เมื่อดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและในกรณีนั้นๆ ได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้

  • กรณีลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย

บริษัทจะตัดหนี้สูญได้เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้นั้นหรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว

 

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี