ค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินได้ประเภทอะไร ?

ค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินได้ประเภทอะไร ?

“การบัญชีวิชาชีพบัญชี หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทําบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และ
บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่น ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ควบคุมการประกอบวิชาชีพโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 “

ค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินได้ประเภทอะไร ?

ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นเงินได้ประเภทที่ 6

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 : มาตรา 40 (6) เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ คือ
วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพ
อิสระอื่น ซึ่งจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว้ การทํางานในวิชาชีพนี้จะมีพระราชบัญญัติ หรือกฎหมาย
เฉพาะควบคุมการทํางาน 
แต่ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทํางานในฐานะลูกจ้าง เงินที่ได้รับก็จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นต้องระวังเรื่องความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ และการใช้ความรู้ทาง
วิชาชีพบัญชี เพื่อจะได้แยกเงินได้พึงประเมินได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างรายได้ค่าวิชาชีพนักทำบัญชี

  • ค่าทำบัญชี , ค่ารับรองบัญชี , ค่าปรึกษา , ค่าแรงอื่นๆ จากงานอิสระที่รับเป็น รายชั่วโมง รายวัน หรือรายครั้ง
  • ค่าตอบแทนจากการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี