ค่าโฆษณาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด

ค่าโฆษณาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ?

“อยากจะให้บริษัท ธุรกิจ เป็นที่รู้จักมีตัวตนขึ้นมา คงจะขาดการโฆษณาไปไม่ได้ ซึ่งการโฆษณาตอนนี้มีหลากหลายช่องทางให้เรานั้นเลือกใช้กันได้อย่างหลากหลาย ทั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่าย หากเลือกใช้บริการการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำการโฆษณาในกับลูกค้าที่อยากใช้บริการโดยเฉพาะ แล้วค่าโฆษณาจะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดหล่ะ”

ค่าโฆษณาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ?

ค่าโฆษณาเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ซึ่งเป็นประเภทที่เป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

ตัวอย่าง

เลขที่หนังสือ : กค 0706/1035
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าโฆษณา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(8) และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ :            บริษัท บ. แจ้งว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์โดยผลิต และจำหน่ายนิตยสาร รวมทั้ง หนังสือในเครือเดียวกัน บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการโฆษณา ตลอดจนจำหน่ายหนังสือให้แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเป็นหนังสือรายปีเพื่อขาย ตัวเลข ค.ศ. จะเปลี่ยนไปตามปี ซึ่งจะเป็นหนังสือที่รวบรวมร้านอาหารที่มีคุณภาพและบริการที่ดี จำนวนกว่า 150 ร้านค้า ทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงานซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ร้านอาหารที่มีการลงรายละเอียดในหนังสือและในเวปเพจแต่ไม่ลงรูป จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2. ร้านอาหารที่มีการลงรายละเอียดโฆษณาในหนังสือและในเวปเพจและลงรูปเฉพาะในหนังสือ ซึ่งเรียกว่าการแยกสี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
3. ร้านอาหารที่มีการลงรายละเอียดและรูปทั้งในหนังสือและในเวปเพจ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย6,000 บาท
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การดำเนินงานประเภทที่ 2 และ 3 จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด
แนววินิจฉัย :            เงินได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าถือเป็นค่าโฆษณา เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นผู้จ่ายเงินได้ พึงประเมินดังกล่าวจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 2.0 ตามข้อ 10 ของ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล รัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้ :70/34757

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี