บริการทางการบัญชี-วางระบบบัญชี (Set up accounting system)

รายละเอียดการให้บริการ

 1. สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน
 2. ออกแบบระบบบัญชีให้เกิดความเหมาะสมและกำหนด work process ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
 3. จัดทำ documents flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
 4. การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
 5. ทดสอบและทำการบันทึกข้อมูล
 6. การนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 7. แนะนำการจัดเก็บสำรองข้อมูล
 8. การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 9. ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหา


การวางระบบบัญชีที่ดี

 1. สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ
 2. สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 3. สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้
 4. สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด
 5. สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนาณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร