บริการวางแผนภาษี (Tax Strategics)

บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) อย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย

  1. วางแผนภาษี (Tax planning) แนะนำ แนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษี
  2. ที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax consulting)
  3. เข้าพบ ชี้แจง และต่อรองปัญหาภาษีอากร ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ (tax services)
  • TEL 083-622-5555
  • แฟ๊กซ์ 02-914-6688

วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไข ใส่ใจทุกรายละเอียด คือหัวใจของเรา
staffs