ประกาศรับสมัครงาน (Join us)

พนักงานเตรียมแบบ จดทะเบียนธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27-31 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 6. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ
พนักงาน call center ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27-31 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปวส-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 6. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ
พนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27-31 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปวส พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ การตลาด บัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมและดูแลการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ประกันสังคม
 2. บันทึกบัญชี ตรวจสอบและแก้ไขการลงบัญชี
 3. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง อายุ 27-31 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 6. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน
 1. ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ประกันสังคม
 2. บันทึกบัญชี ตรวจสอบและแก้ไขการลงบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 5. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษาฝึกงาน
บันทึกบัญชี จัดเรียงเอกสาร และงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง/ชาย
 2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 3. พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี
 4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ♦ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ♦สำเนาบัตรประชาชน ♦รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายที่ใช้สมัครต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ติดต่อสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หรือส่งผ่าน อีเมล์ : info@quickaccounting.co.th  ฝ่ายบุคคล : 089-230-3940