“ภาษีครึ่งปี”

ภาษีครึ่งปี

วันนี้ขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับ “ภาษีครึ่งปี” ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าภาษีครึ่งปีนั้นคืออะไร

ทำไมผู้ประกอบการบางท่านถึงต้องมีการจ่ายภาษีครึ่งปี ?

แล้วภาษีครึ่งปีแตกต่างกับภาษีที่จ่ายไปตอนสิ้นปีอย่างไรบ้าง ?

มาทำความเข้าใจไปพร้อมกัน

 

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า “ภาษีครึ่งปี”

  ภาษีครึ่งปี หรือ ภาษีเงินได้ครึ่งปี หมายถึง ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากรายได้ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน โดยกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา  ซึ่งภาษีครึ่งปีที่เราจ่ายไป จะสามารถนำไปใช้หักออกจากภาษีประจำปีที่คำนวณได้

 

ใครบ้างที่ต้องจ่าย ภาษีครึ่งปี

    เมื่อทราบความหมายของภาษีครึ่งปีแล้ว หลังจากนั้นเราจะมาทำความเข้าใจว่าใครบ้างที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี โดยกฎหมายได้มีการกำหนดหน้าที่ให้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนี้ค่ะ

1. ยื่น ภาษีครึ่งปี ในกรณีของบุคคลธรรมดา หรือ คนทั่วไป

    คือ การคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา​ (บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง หรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ในช่วงครึ่งแรกของปีปฏิทิน (มกราคม – มิถุนายน) โดยต้องยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. จะต้องมีรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีปฏิทิน รวมกันแล้วมากกว่า 60,000 บาท
 2. รายได้ครึ่งปีที่คำนวณจะเป็นรายได้พึงประเมิณประเภทที่ 40(5) – 40(8) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • เงินได้ตามมาตรา 40(5) คือ เงินที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เช่น เงินจากการให้เช่าบ้าน ที่ดิน
  • เงินได้ตามมาตรา 40(6) คือ เงินได้จากอาชีพอิสระ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย วิศวกร นักบิน
  • เงินได้ตามมาตรา 40(7) คือ รายได้จากค่าจ้างรับเหมา
  • เงินได้ตามมาตรา 40(8) คือ เงินได้ที่ไม่ได้อยู่ในเงินได้ประเภท 1-7 เป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป ร้านเสริมสวย นักกีฬาอาชีพ YouTuber และ Streamer

แบบที่ใช้สำหรับบุคคลธรรมดา : เรียกว่า ภ.ง.ด. 94  เป็นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับกิจการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 นี้แล้ว เมื่อถึงปลายปีจะต้องคำนวณภาษีเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง โดยนำยอดภาษีที่ได้ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก

วิธีการคำนวณ บุคคลธรรมดาจะใช้วิธีคำนวณเหมือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี จะแตกต่างเพียงค่าลดหย่อนบางตัวที่ใช้ได้แค่ครึ่งเดียว เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว

วิธีการยื่น : สามารถยื่นแบบฯ ออนไลน์ได้ที่ www.rd.go.th หรือที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ

บทลงโทษหากไม่ยื่นแบบ : หากบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีไม่ยื่นแบบและไม่ชำระภาษี จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และคิดเงินส่วนเพิ่ม 1.5% ของภาษีที่ค้างจ่ายเป็นรายเดือน

2. ยื่น ภาษีครึ่งปี ในกรณีของนิติบุคคล บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนโดยทั่วไป

    คือ การคำนวณภาษีเงินได้ของนิติบุคคล ในช่วงครึ่งแรกของปีปฏิทิน โดยคำนวณจาก ฐานกำไรสุทธิ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากวันครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย
 2. มีรอบบัญชีครบ 12 เดือน
 3. ยังดำเนินกิจการอยู่ในปีนั้น

แบบที่ใช้ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีสำหรับนิติบุคคล เรียกว่า ภ.ง.ด. 51  เป็นแบบที่ใช้แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งอธิบายง่าย ๆ ว่า เมื่อกิจการมีรายได้ครบ 6 เดือน ต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 2 เดือน

วิธีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี : วิธีการคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปีของนิติบุคคล จะใช้การประมาณการ 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ประมาณการกำไรสุทธิ คือ การที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องประมาณการกำไรสุทธิจากรายได้และรายจ่าย ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วนำกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิที่ได้ ไปคำนวณภาษี จะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการครึ่งปี
 • กำไรที่เกิดขึ้นจริงในรอบครึ่งหนึ่งของระยะเวลาบัญชี คือ วิธีการที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัทที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศใช้ โดยมีนำรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกมาคำนวณหากำไรสุทธิ เมื่อได้กำไรสุทธิแล้วให้นำไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการครึ่งปี

วิธีการยื่น : สามารถยื่นแบบฯ ออนไลน์ได้ที่ www.rd.go.th หรือที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ

❤️❤️#ยินดีให้คำปรึกษา❤️❤️
“จบทุกปัญหาเพียงแค่ปรึกษาเรา”
✅สะดวก ✅รวดเร็ว ✅ถูกต้อง ✅ครบถ้วน ✅ประหยัด ✅มั่นใจในองค์กรของเรา….
#บริการจัดทำภาษีทุกประเภท#บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
❤️สามารถติดต่อขอรายละเอียดและสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @674gphvx (มี@ ข้างหน้า)
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/Xyc7Jbv
📞โทร : 0836225555
ควิกแอคเคาท์ติ้ง
รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร