หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไร

หนังสือบริคณห์สนธิคืออะไร?

“เด็ก Gen ใหม่ ล้วนแต่มีความฝันมีกิจการหรือเป็นเจ้าของกิจการกันมากมาย แต่ต้องยอมรับเลยว่า การจะเป็นเจ้าของกิจการนั้น เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาความรู้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว อีกทั้งการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันอาจจะไม่ตอบโจทย์ Passion อันแรงกล้าของเด็ก Gen ใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้ผลักดันตัวเองจนไปถึงขีดสุด”

หากเป็นแบบนั้นการเตรียมตัวและเตรียมการเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะในกระบวนการจดจัดตั้งบริษัทจำกัด ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำในขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร ?

คือ เอกสารก่อตั้งบริษัทที่ผู้เริ่มก่อการร่วมกันจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อใช้แสดงเจตจำนงของบริษัทต่อบุคคลทั่วไป โดยเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท อาทิ จุดประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท รายชื่อผู้เริ่มก่อการ ที่อยู่ของบริษัท ทุนจดทะเบียน และข้อมูลด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ขอรับหนังสือบริคณห์สนธิ ได้ที่ไหน ?

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจดทะเบียนบริษัทสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล โดยสามารถดำเนินการได้ใน 2 ช่องทาง ได้แก่

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานสาขาทุกแห่ง
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

หนังสือบริคณห์สนธิ สำคัญอย่างไร

เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจหรือการเปิดบริษัทเป็นที่ทราบกันดีกว่าเพื่อสร้างความไว้วางใจ รวมถึงเป็นการยกระดับให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือจะต้องมีการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่นเดียวกับการยื่นหนังสือบริคณห์สนธินับว่าสำคัญไม่แพ้กันโดยสรุปความสำคัญได้ ดังนี้

  • หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท
  • เป็นเอกสารสำคัญที่มีความสำคัญในขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัทแบบธรรมดารวมถึงการจดผ่านระบบออนไลน์หรือกล่าวโดยง่ายคือเมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วขั้นตอนต่อมาคือจะต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ
  • หนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันว่าคุณได้จดทะเบียนบริษัทอย่างสมบูรณ์แล้ว

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี