แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แผนธุรกิจต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

แผนธุรกิจคืออะไร
แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง แผนการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทุกๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ลูกค้า จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส รวมถึงอุปสรรคต่อธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นแบบแผนมีความรู้ความเข้าใจ และการจัดการที่ดี จนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

 

business-plan-content1

แผนธุรกิจที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
แผนธุรกิจที่ดีควรวิเคราะห์ให้หลากหลาย และครบถ้วนทุกด้าน ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ควรละเลยหรือมองข้ามมีดังต่อไปนี้
1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารได้รู้และเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจหรือโครงการ
2. โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท (Industry Analysis) เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมโดยย่อของอุตสาหกรรม ทั้งโครงการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis) เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจอย่างละเอียด ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ผู้บริโภค หรือผลตอบแทนล่วงหน้า
4. แผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
5. แผนการพัฒนาในอนาคต (Improvement Plan) โดยเป็นการวางแผลการพัฒนาสินค้าและบริการในอนาคต
6. แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) เป็นการกำหนดการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง รวมถึงแผนการดำเนินงาน
7. โครงสร้างองค์กร (Organization Plan) หมายถึง แผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
8. ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ (Business Profit) เป็นการวิเคราะห์ทางการเงินเกี่ยวกับกำไรขาดทุน
9. แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) เป็นกำหนดการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
10. แผนการควบคุม (Controlling Plan) หมายถึงแผนการควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นไปตามที่กำหนด
11. แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) เป็นแนวทางการรับมือหรือวิธีการแก้ปัญหา ถ้าหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนด

ประโยชน์ของแผนธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจอีกด้วย

ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นการวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจอย่าง ละเอียดรอบคอบ เพื่อช่วยให้รู้และเข้าใจธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และทำให้ประสบความสำเร็จได้