“เปลี่ยนผู้ถือหุ้น ต้องทำอย่างไร”

 

 

ขึ้นชื่อว่าธุรกิจ เมื่อมีการลงทุนร่วมกัน การจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด เพื่อแสดงความโปร่งใส และการดำเนินกิจการจะได้เข้าระบบแบบแผน มีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละคน ปันผลต่างๆ และผลประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนลงทุนจะเป็นตัวชี้วัดบทบาทของหุ้นส่วนนั้นๆ เช่น บริษัทจำกัด ผู้ที่ถือหุ้น 20% สามารถเรียกร้องให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ 51% จำนวนเสียงขั้นต่ำสำหรับการโหวตเพื่อดำเนินการบางอย่าง เช่น การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 75% จำนวนเสียงขั้นต่ำสำหรับการโหวตมติพิเศษ ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่ การออกหุ้นใหม่ให้ชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่น นอกจากชำระด้วยเงิน การลดทุน การเลิกบริษัท การควบบริษัทเข้าด้วยกัน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเด็นหลักสำคัญสำหรับสัดส่วนลงทุน เมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องเกิดการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ก็จะเป็นระบบและมีความชัดเจนมากกว่า ซึ่งหลักการต่างๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น สามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้

การเปลี่ยนผู้ถือหุ้น คืออะไร?

 

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น คือ การซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายเก่าและรายใหม่ สามารถทำการเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องของภายในองค์กร ถ้ามีการตกลงซื้อขายหุ้นระหว่างกัน เจ้าหน้าที่กรรมการบริษัทจะแก้ไขภายในสมุดทะเบียนหุ้นให้

โดยต้องนำส่ง ‘บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)’  ฉบับแก้ไขให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่กรรมการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสาร เป็นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือบอจ.5 ฉบับใหม่ และทำหนังสือนำส่ง เพื่อเป็นการยื่นแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการนำส่งในปัจจุบันค่อนข้างมีความสะดวกมากขึ้น เพราะสามารถยื่นส่งผ่านทางเว็บไซต์ได้

ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้น สามารถทำการเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะปกติแล้วทางบริษัทจะต้องมีการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกปี เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้ข้อมูลอยู่ในสถานะปัจจุบัน และถ้ามีการเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นคนใหม่อย่างกะทันหันหรือระหว่างปี เพียงแค่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ไป

รูปแบบการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้าง?

 

การดำเนินธุรกิจที่ลงทุนร่วมกัน จะทำให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย อย่าง การประชุม, เงินปันผล, การออกเสียง และการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากบริษัท เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะได้รับสิทธิเหล่านั้น จะต้องมีการตกลงและจัดทำเอกสาร ที่ประกอบไปด้วย ‘รายชื่อของผู้ถือหุ้น’ และ ‘สัดส่วนของผู้ถือหุ้น’ จึงทำให้รูปแบบการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการซื้อและขายหุ้นที่มีอยู่ภายในบริษัท จะต้องมีการเปลี่ยนรายชื่อของผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นการเพิ่ม – ถอนรายชื่อ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำการถอดหุ้นออก ต้องตกลงราคาในการซื้อหุ้นของผู้ที่ถอดหุ้น เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบและหาบุคคลอื่นมาถือหุ้นแทน ทำให้ผู้ที่ถอนหุ้นได้รับเงินลงทุนของผลประโยชน์จากค่าชดเชย

ทางบริษัทสามารถดำเนินการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่ต้องแจ้งกับหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรรมการจะเป็นบุคคลแก้ไขรายละเอียดให้ แต่ถ้าต้องการให้ข้อมูลอยู่ในสถานะปัจจุบัน ก็ทำการยื่นแบบ บอจ.5 กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สัดส่วนของผู้ถือหุ้น

จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจำนวนหุ้น หรือเปลี่ยนสัดส่วนที่แบ่งกัน โดยต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างผู้โอนกับผู้รับ ถ้าบริษัทของคุณไม่ได้มีข้อบังคับในการโอนหุ้น ต้องทำหนังสือที่มีพยานเพื่อเป็นการยืนยัน ซึ่งการโอนจะต้องทำตามแบบเอกสารซื้อขาย และโอนหุ้น ไม่เช่นนั้นจะทำให้การโอนถือว่าไม่สำเร็จ

การโอนหุ้นสามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งกับทางนายทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อไหร่ที่ทางบริษัทได้บันทึกการโอนหุ้นในทะเบียนเป็นข้อมูลล่าสุดแล้ว จะทำให้การโอนถือว่าเสร็จสมบูรณ์

วิธีการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น ต้องทำอย่างไร?

เอกสารที่ต้องเตรียม

 

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชนที่จัดเตรียมจะต้องเป็นของบุคคลที่เข้ามาถือหุ้นคนใหม่ ถือว่าเป็นเอกสารที่เอาไว้ใช้กับ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และเพื่อทำการระบุอาชีพ

หนังสือสัญญาโอนหุ้น

เป็นสัญญาที่ควรมี เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นตัวจริงไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น โดยการโอนจะต้องมีการเซ็นชื่อรับรองของผู้โอนคนเก่ากับผู้รับคนใหม่

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

ในกรณีที่มีการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ บอจ.5 เป็นฉบับใหม่ล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายละเอียดที่สำคัญ

  1. ชื่อ เลขทะเบียน ของบริษัท
  2. วันที่ของทะเบียนผู้ถือหุ้น
  3. มูลค่าของทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น
  4. จำนวนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดภายในบริษัท
  5. รายละเอียดของผู้ถือหุ้นในแต่ละคน

หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

หลังจากที่มีการทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่ ต้องส่งควบคู่กับ หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการขอส่งแบบ โดยให้กรรมการลงรายชื่อและประทับตราให้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ต้องการทำหนังสือนำส่งก็สามารถทำได้ ในวันที่มีประชุมสามัญประจำปีพร้อมกับงบการเงิน

แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่

วิธีในการขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องทำการชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

 

การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ต้องจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วน และถูกต้อง จึงจะสามารถทำการส่งให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ โดยมีทั้งหมด 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ยื่นด้วยตนเอง สำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของการเดินทาง สามารถยื่นเอกสารส่งด้วยตนเองได้ ตามสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  • ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการยื่นส่งที่สะดวกมากที่สุด แต่ต้องมีการเตรียมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ในไฟล์ .xlsm หากมีการยืนยันสถานะสำเร็จ ให้พิมพ์ใบนำส่งข้อมูลผ่าน DBD e-Filing ที่มาพร้อมกับเลขที่อ้างอิงวันที่ยื่น เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

หากใครที่กำลังดำเนินธุรกิจและมีการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมกับมีผู้ถือหุ้นร่วมด้วย เมื่อถึงช่วงที่ต้องทำการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ให้จัดเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน, หนังสือสัญญาโอนหุ้น, แบบ บอจ.5 และหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

 

สนใจใช้บริการจดทะเบียนบริษัท บัญชี ภาษี
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @674gphvx (มี@ ข้างหน้า)
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/Xyc7Jbv
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทร : 0836225555
🌐Website : https://www.quickaccounting.co.th
ควิกแอคเคาท์ติ้ง
——–
#ควิกแอคเคาท์ติ้ง #รับจดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี #บัญชี #ภาษี #ยื่นจดออนไลน์

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร