3 เหตุผล ที่ต้องยื่นแบบภ.ง.ด

3 เหตุผล ที่ต้องยื่นแบบภ.ง.ด

“การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ทุกคน ควรจะพึงทำอยู่แล้ว แต่ถ้าหากอยากรู้เหตุผลในการยื่น จะยกตัวอย่างใน การยื่นภาษีแบบภ.ง.ด ว่าเหตุผลในการยื่นคืออย่างไร ทำไมต้องยื่นมาให้เห็นแบบเข้าใจง่ายกัน”

3 เหตุผล ที่ต้องยื่นแบบภ.ง.ด

  1. เป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสำหรับพลเมืองดีที่ได้ยื่นแบบโดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหนี เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ สังเกตได้ว่าหลายๆ หน่วยงานใช้การยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสุจริต โปร่งใส
  2. เป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริตอันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง
  3. เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. และชำระภาษีเงินได้ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศที่จะกระจายไปสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ในทางตรงกันข้ามการไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่งคือเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และทางอาญาคือค่าปรับทางอาญาและโทษจำคุก

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี