5 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. กรณีการขายสินค้าทั่วไป ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า

เว้นแต่
1. โอนกรรมสิทธิ์สินค้า
2. ได้รับชำระราคาสินค้า
3. ออกใบกำกับภาษี หากเกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นแล้ว

2. กรณีขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ หรือซื้อขายผ่อนชำระ ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด

เว้นแต่
1. ได้รับชำระราคาสินค้า
2. ออกใบกำกับภาษี หากเกิดขึ้นก่อนถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นแล้ว

3. กรณีการส่งออก/นำเข้า ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงชำระอากรขาออก/ขาเข้า

เว้นแต่
1. ไม่ต้องเสียอากรขาออก/ขาเข้า
2. ได้รับยกเว้นอากรขาออก/ขาเข้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้า

4. กรณีการให้บริการ ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ

เว้นแต่
1. ได้ออกใบกำกับภาษี
2. ได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเอง หรือบุคคลอื่น หากเกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ

5. กรณีพิเศษ

 

กิจกรรม VAT ความรับผิดในการเสีย VAT เว้นแต่
 การขายกระแสไฟฟ้า/ น้ำประปา
/ สินค้าไม่มีรูปร่าง
 ได้รับชำระราคาสินค้า  มีการออกใบกำกับภาษีก่อน
รับชำระราคา
 การขายสินค้าโดยชำระราคาด้วย
การใช้บัตรเครดิต
 ส่งมอบสินค้า  1.โอนกรรมสิทธิ์สินค้า
2.เมื่อมีการออกหลักฐานการใช้
บัตรเครดิต หรือ
3.ได้ออกใบกำกับภาษี
 การให้บริการโดยชำระราคา
ด้วยการใช้บัตรเครดิต
 มีการออกหลักฐานการใช้บัตร เครดิต  มีการออกใบกำกับภาษีก่อน
การออกหลักฐานการใช้บัตร เครดิต
 การขายสินค้าตามสัญญาจะ
ขายสินค้า
 ส่งมอบสินค้า  1.โอนกรรมสิทธิ์สินค้า
2.ได้รับชำระราคาสินค้า
3.ได้ออกใบกำกับภาษี
 การให้บริการที่กระทำใน
ต่างประเทศและใช้บริการ
นั้นในประเทศไทย
 ได้มีการชำระราคาค่าบริกาทั้งหมด
หรือบางส่วน(ผู้จ่ายเงินค่าบริการ
มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 83/6(2))
กรณีรับโอนสิทธิในบริการที่
เคยเสีย VAT อัตรา 0%
 ได้รับชำระราคาค่าบริการ

 

เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการฯ ต้องออกใบกำกับภาษีทันที พร้อมกับส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความรับผิด ดังนี้

 กรณีไม่จัดทำใบกำกับภาษี และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทันที
– รับผิดเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีตามมาตรา 89(5)
– และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 90/2(3)
 กรณีจัดทำใบกำกับภาษี แต่ไม่ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทันที
– ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 90/2(3)
สนใจใช้บริการจดทะเบียนบริษัท บัญชี ภาษี
👉🏻โดย เพิ่มไลน์แอด Line@ : @674gphvx (มี@ ข้างหน้า)
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่ลิ้งค์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/Xyc7Jbv
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทร : 0836225555
ควิกแอคเคาท์ติ้ง
——–
รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร