5 พื้นฐาน บัญชี ที่เราควรรู้!! สำหรับผู้ประกอบการ

5 พื้นฐาน บัญชี ที่เราควรรู้!! สำหรับผู้ประกอบการ

“ใครอยากเป็นผู้ประกอบการยกมือขึ้น งั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับบัญชีมีอะไรบ้างหล่ะ !! อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หมวดหมู่ต้นๆที่ต้องนึกถึงในการหาความรู้คงหนีไม่พ้น ภาษี และ บัญชีนี่เอง งั้นเรามาดูกันเลย 5 พื้นฐาน บัญชี ที่เราควรรู้!! สำหรับผู้ประกอบการ”

5 พื้นฐาน บัญชี ที่เราควรรู้!! สำหรับผู้ประกอบการ”

1.การจดทะเบียนธุรกิจ

ขั้นตอนแรก ควรศึกษาธุรกิจของตนเอง ว่า ควรจดในธุรกิจแบบไหน ถึงจะเหมาะสมกับตนเอง เช่น

– ห้างหุ้นส่วน  (Partnership) ที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเข้ามาเป็นหุ้นส่วน ทำงานร่วมกัน

-บริษัทจำกัด ที่มีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันทำธุรกิจ

-บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้น 15 คนขึ้นไป ใช้เงินทุนลงทุนสูง และทำงานร่วมกันหลายคน

2. เปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างมากที่ต้องแยกบัญชีการเงินของส่วนตัวและของธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบและแบ่งแยกรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  รวมถึงเป็นการวางแผนการรับชำระเงิน และจ่ายชำระเงิน ของบริษัทว่าจะผ่านช่องทางใด ให้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการควบคุมและตรวจสอบการรั่วไหล ของเงินได้อีกอย่างหนึ่งด้วย

3. เรียนรู้ทำความเข้าใจการจัดทำบันทึกบัญชีและภาษีอย่างถูกต้อง

เพื่อบันทึกบัญชี และที่มาของรายการค้า ตั้งแต่รายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการจะมีการให้มีผู้ทำบัญชี ประจำสำนักงาน หรือ จะจ้างสำนักงานบัญชีมืออาชีพ ก็ได้ เพื่อบันทึกรายการให้ถูกต้อง ตามจริงสามารถสะท้อนผลการ ดำเนินงานอย่างแท้จริงได้ และนำไปใช้วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งนำไปใช้สำหรับการคำนวณและจ่ายภาษี ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง

4. การตรวจติดตามค่าใช้จ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะผู้ประกอบการ ควรหมั่น ตรวจติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมด เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ค่าสาธารณูปโภค อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น เพื่อนำมาวางแผนงบประมาณ รายรับรายจ่าย เทียบกับรายรับรายจ่ายจริง ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถวางแผนธุรกิจในระยะสั้น ระยะยาว ได้อย่างยั่งยืน มั่นคงมากขึ้น

5. ทำความเข้าใจรายงานการเงิน เพื่อทราบสุขภาพทางการเงินของตนเอง 

บริหารจัดการด้านภาษี และวางแผนการเติบโต ในอนาคต

หากสนใจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท สามารถอ่านบทความได้ที่

รับจดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี